خبر شبکه تهران با کد 3214397
معرفی آجر حیدری در رسانه ملی ایران

خاطرم هست حدود 25 سال پیش زماتی که پدر (استاد علیرضا حیدری ) نسبت به دایر نمودن دفتر فروش در تهران ، مخالفت نمود ودر جواب بنده وبرادرم که مگر میشود کار خا نه ای با این وسعت و تیراژ تولید بدون دفتر فروش و یا تبلیغ باشد ؟؟!! گفتند بله میشود وقتی کار فرما و مدیر یک مجموعه هر روز در میان پرسنل خود حضور داشته باشد و حتی مثل آنها فعالیت کند وهمرنگ آنها باشد هر محصولی که تولید میکند خود دفتر فروشی میشود که هیچ عامل دیگری نتواند مثل آن کار تولید کننده را تبلیغ کند ، سپس خطاب به ما چنین گفت اگر قصد دارید در اینجا ودر کار تولید آجر سنتی فعالیت کنید باید در اینجا حضور داشته باشید و تمام توان خودرا برای بالابردن کیفیت در تولید به کار گیرید وبه کار خود عشق بورزید آنگاه هر آجری که از این کارگاه بیرون برود با زبان بی زبانی آنچنان برای شما تبلیغ کند که از گوشه کنار دنیا برای دیدن کار شما و هنر تان به اینجا بیایند و آوازه شما دربین مشکل پسندان و هنر دوستان بپیچد ؛حال تضمیم با خود شماست .
ما به ایده و نظر پدر احترام گذاشتیم واز آن روز در کارخانه ودر کنار پرسنل مجموعه برای رونق کارپدری تلاش کردیم واکنون به فضل خدا در این حرفه موفق و طبق پیش بینی پدر، آوازه محصولات آجرسنتی حیدری به تمام دنیا رسیده از جمله مجله *آرچ دیلی آمریکا * بی آنکه دفتر فروشی داسته باشیم ویا حتی یک برگ بروشور و کاتالوگ جهت تبلیغ کار خود چاپ کرده باشیم .
ابوالفضل حیدری 🙏

مصاحبه و معرفی آجر سنتی حیدری در تلویزیون ایران ( شبکه پنج )